Polityka Prywatności

 Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.domlalek.pl (dalej: Witryna). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu naszego sklepu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Witryny oraz odbiorców przesyłek wysyłanych przez sklep, jak również realizuje obowiązek administratora danych osobowych, określony w art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

1. Administrator 1.1. Administratorem danych osobowych jest SOLARPROF Agata Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8512681415, Regon: 321541339 (dalej: Administrator). 1.2. Kontakt z administratorem jest możliwy w następujący sposób: a)    listownie: pod wskazanym adresem prowadzonej działalności, b)          pocztą elektroniczną pod adresem:biuro@domlalek.pl, c)          telefonicznie pod numerem: +48 666380460. 1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.  

2. Zakres Danych Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia i formularza zapisu na newsletter.

3. Źródła pozyskiwania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane przez administratora pochodzą od osoby składającej Zamówienie i podawane są w celu realizacji Zamówienia. Administrator nie ma wpływu na poprawność przekazanych mu danych osobowych – w tym danych dotyczących osoby odbiorcy i miejsca dostawy Zamówienia.  

4. Cele przetwarzania Danych Dane przetwarzane będą w celu: 4.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 4.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Witryny – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w stosunku do osoby Zamawiającego, zaś na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) wobec odbiorcy Zamówienia, jeżeli nie jest nim Zamawiający; 4.3. Realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Witryny, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 4.4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Witryny) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa; 4.5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi Witryny – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 4.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Witryny, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – jako uzasadnionego interesu administratora - aż do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

5. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie 5.1. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku newslettera oraz wyświetlania reklam spersonalizowanych. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia. 5.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera. 5.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach wskazanych w pkt. 5.1., mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 6.1. Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 6.2. Ponadto osoby, których dane Administrator uzyskał od Zamawiającego – mogą skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o źródle pochodzenia danych. 6.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Witryny, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem. 6.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli przetwarzanie wynika z przepisów prawa albo jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  

7. Zabezpieczenie Danych 7.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 7.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. 7.3. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotu znajdującego się na terenie państwa trzeciego  

8. Pozostałe postanowienia 8.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. 8.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies. 8.3. Administrator podejmuje - w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym o profilowanie - decyzje dotyczące Użytkowników Witryny w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, w sposób opisany w pkt. 4.6. niniejszej Polityki.  8.4. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Witrynę obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności. Dzisiaj jest inny minister i oni się zmieniają, nie warto o tym pisać. Czy tak jest? Jakiego? Czy tak?

pixel