Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dom lalek z dnia 22 lipca 2016 roku  

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE   1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.domlalek.pl (dalej Witryna) jest: SOLARPROF A. Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339 zwany dalej Usługodawcą. 1.2.      Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.). 1.3.      Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 1.4.      Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”). 1.5.      Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”. 1.6.      Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie. 1.7.      Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego. 1.8.      Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@domlalek.pl.   

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY   2.1.      Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę. 2.2.      Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia. 2.3.      Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia. 2.4.      Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców) realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep. 2.5.      Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lecz wyłącznie w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium jednego z krajów wymienionych w zdaniu poprzednim. Koszty dostawy dla dostawy do krajów innych niż Rzeczpospolita uzgadniane są indywidualnie.    

§ 3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE   3.1.      Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie. 3.2.      Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie. 3.3.      W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość dodania dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 3.4.      Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 3.5.      Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy biuro@domlalek.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie). 3.6.      Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie. 3.7.      Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.  

§ 4.   ZAMÓWIENIA   4.1.      Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy. 4.2.      Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 4.3.      Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka. 4.4.      Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. 4.5.      Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury. 4.6.      Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: a)         głównych cechach świadczenia, w tym towaru, b)         swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany; c)         adresie pod którym Konsument może składać reklamacje; d)         łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty; e)         sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej; f)          kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się, g)         kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy; h)         sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy; i)          obowiązku dostarczenia towarów bez wad; j)          istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; k)         możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 4.7.      Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci: a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy; b) danych Klienta; b) numeru Zamówienia ; c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi; d) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty; e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami; f) sposobu oraz terminu dostawy; g) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy; h) wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, i) linków do stron zawierających: -              stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji; -              możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów; -              opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty; -              akceptowane sposoby zapłaty i jej termin. 4.8.      Klient poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). 4.9.      Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.  4.10.    Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia. 4.11.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@domlalek.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia. 4.12.    Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 4.13.    Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.      

§ 5.   PŁATNOŚCI   5.1.      Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty: a)        przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, b)        płatność online za pośrednictwem wybranego banku, c)        płatność online za pośrednictwem Systemu PayU płatności online. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z Payu za pomocą maila: pomoc@payu.pl lub pod numerem tel. +48 (61) 630 60 05 w godz. 8.00- 20.00 codziennie, d)        za pobraniem.     

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA   6.1.      W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej. 6.2.      Realizacja Zamówienia rozpoczyna się: a)        w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy, b)      w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayU- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności, c)      w przypadku płatności za pobraniem - w chwili, gdy Usługodawca otrzyma informację o potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta. 6.3.      W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta. 6.4.      Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane do 2 dni roboczych. W przypadku zamówień wysyłanych za granicę dla których koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, czas doręczenia jest dłuższy i zależy od wybranego sposobu dostawy. 6.5.      Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@domlalek.pl. 6.6.      Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem biuro@domlalek.pl gdy Sklep potwierdzi, że jest to możliwe. Klient nie może wycofać Zamówienia na produkt personalizowany, które jest już w przygotowaniu. Klient nie może anulować żadnego Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu. 6.7.      Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części. 6.8.      W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta. 6.9.      Jeśli w sytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep. 6.10.    Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia. 6.11.    W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości. 6.12.  W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.     

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU   7.1.      Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać oryginał faktury oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest poniżej przed upływem tego terminu na adres: Solarprof Agata Kocierzewska, ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301 Szczecin lub korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@domlalek.pl. W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.     7.2.      W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Solarprof Agata Kocierzewska, ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301 Szczecin lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 7.3.      Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym. 7.4.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.   7.5.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dotyczy między innymi  sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku Usługodawcy są to m.in. lalki personalizowane / lalki z imieniem.      

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI   8.1.      Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. 8.2 Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adres poczty elektronicznej biuro@domlalek.pl przekazując zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru.  8.3.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. 8.4.       W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 8.5.       W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. 8.6.       Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr.    

§ 9.  DANE OSOBOWE   9.1.      Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych. 9.2.      Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów. 9.3.      Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy. 9.4.      Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.  9.5.      Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych. 9.6.      Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia. 9.7.      Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 9.8.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji. 9.9.      Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies (link).  

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE   10.1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 10.2.    Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.  10.3.    Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 10.4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 25 grudnia 2014 r. 10.5.    Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania: a)               ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli; b)               dostęp do sieci Internet; c)                przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies; d)               do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej. 10.6.    Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień. Realizacja zamówień może opóźnić się do 2 dni roboczych bez konsekwencji dla Usługodawcy. 10.7.    Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji. 10.8.    Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie. 10.9.    Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:              -  powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,              - naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 10.10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji. 10.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.     FORMULARZ ZWROTU TOWARU NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ............................. NUMER FAKTURY/PARAGONU:…….....................................................................................   IMIĘ I NAZWISKO: ……................................................................................................. ADRES: ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................ TELEFON:.................................................... EMAIL:...................................................... Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy  (Numer rachunku - zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) Nazwa Banku: ............................................................................................................................     NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU     Uwagi Klienta:   .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu. ....................................................................................... (data i czytelny podpis Klienta)    Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.domlalek.pl (dalej: Witryna). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu naszego sklepu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Witryny. 1. Administrator 1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających Witryny, w tym Kupujących i Użytkowników, jest SOLARPROF Agata Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339 (dalej: Administrator). 1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 2. Gromadzone Dane Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia i formularza zapisu na newsletter. 3. Cele przetwarzania Danych Dane przetwarzane będą w celu: 3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Witryny – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; 3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Witryny, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; 3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Witryny) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa; 3.5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi Witryny – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 3.6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Witryny, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie 4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia. 4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera. 4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@domlalek.pl tel.: (+48) 666380460. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. 5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: biuro@domlalek.pl 5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Witryny, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem. 5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. 6. Zabezpieczenie Danych 6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. 7. Pozostałe postanowienia 7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. 7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies. 7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Witrynę obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.  

pixel